تبلیغات
everything for you - مطالب عربی دوم راهنمایی
everything for you
E4Y
  صفحه نخست       |       تماس با مدیر       |       پست الکترونیک       |       RSS       |       ATOM
 
1-      کلمه فارسی را به عربی وکلمه عربی را به فارسی ترجمه کنید ( 5/ نمره )      کان      (                   )     گناه (                )

 

2= در آیه های داده شده کلمات هم خانواده را مشخص کنید وزیر آنها خط بکشید ( 5/ نمره )

     الف رایت احد عشر کوکبا .                                                        ب- رای کوکبا .

 

3-صحیح یا غلط بودن جمله های زیرر امشخص کنید . ( 5/ نمره )                                                           

الف -  ضمیر صیغه ( مفرد مونث  مخاطب  ) هی می باشد  

ب- ذهبنا فعل ماضی متکلم مع الغیر است .

 

4- در جمله های داده شده ، زیر کلمه های غلط خط کشیده شده است صحیح آنها را بنویسید . ( 5/ نمره )

الف ایتها الطالبه قد بلغت الرشد .                                           ب- انتن ترکتم عباده الطاغوت .

 

5- ترجمه صحیح جمله (( ذهبت الی غرفتی وجعلت کتبی علی المنضده )) کدام گزینه است ( 5/ نمره )

الف- به اتاق می روم وکتاب ها را روی میز می گذارم                      ب- به اتاقم رفتم وکتاب هایم را روی میز قرار دادم

ج- به اتاقم میروم وکتاب هایم را روی میز قرار می دهم                 د- به اتاقم رفتم تا کتاب هایم را روی میز بگذارم

 

6- با توجه به معنی آیه کلمه مناسب را در جای خالی قرار دهید ( 5/ نمره )

( شی یوم جاء )

الف - ..................   الحق وزهق الباطل . ( حق آمد وباطل از بین رفت )

ب- مالک ......................  الدین . ( صاحب روز جزا )

 

7- عبارت زیررا اگر مذکر است به مونث واگر مونث است به مذکر تبدیل کنید . ( 5/ نمره )

- تذکر المومنه الله فی العسر والیسر .

 

8- جمله های زیرر را با ضمیر مناسب کامل کنید . ( 5/ نمره )

الف - .......................  ذهب الی المدرسه .                                  ب- ..........................  ذکرت ربی .

 

9- جمله زیررا به عربی ترجمه کنید . ( 1 نمره )

کی به خانه برمی گردی ؟ ( مذکر )

 

10 در جمله زیر ( اسم ، فعل ، حرف ) را مشخص کنید وزیر آن بنویسید . ( 1 نمره )

وصل زکریا الی الصومعه . 

 

11- برای هر تصویر جمله مناسب را انتخاب کرده وآن را کامل کنید . ( 1 نمره )

الف الرجال ...............     ...  حانوتهم .

 

 

 

ب- انتما .....................   الطعام .

 

12- با استفاده از (( نعم )) به طور کامل به پرسش های زیر پاسخ دهید . ( 1 نمره )

الف هل قرات القرآن ؟

ب- هل خرجتن من المدرسه ؟

 

13- جمله های زیررا با فعل ماضی مناسب کامل کنید . ( 5/1 نمره )

الف هل انت ...............     قصص الانبیا . ( قرا )

ب- الطالبان ...................  من البیت . ( خرج )

ج- هن ..................  من المعلمات . ( شکر )

 

14 - متن زیررا به دقت بخوانید وسپس پاسخ هر سوال را مشخص کنید ؟ ( 5/1 نمره )

من قائد الجیش الی: الاخ محمد . الموضوع : التعرف علی  1- قوات العدو  2- اسلحه العدو   ذهبنا مع اخی وبین الطریق اسرنا جندیا من العدو ورجعنا بسلامه . ففرح القائد کثیرا .

الف هل نجح محمد فی مهمه ؟                                نعم                     لا

ب- من کتب رساله ؟                                                  الاسیر                  محمد                قائد الجیش

ج- ذهب محمد الی منطقه العدو .                              صحیح                   غلط

 

 

15- جمله های زیررا به فارسی ترجمه کنید . ( 4 نمره )

الف نحن هربنا فی الظلمه

ب- جاء صیاد الی الغابه .

ج- وصل الاب ونظر الی البیت .

د- هل تحب اللعب فی الصحراء .  

نوع مطلب : عربی دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: یکشنبه 21 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده
1-      كلمات زیرراترجمه كنید ( 1نمره )

الملح (                   )            سجیل (                    )         الحطب (                           روباه (‌                       )

2-      با هر دسته از كلمات جمله مناسبی بنویسید ( با تغییر دادن فعل  )   ( 1 نمره )

 - نحن ‎‏- فتح كتابنا                                                 - انا اكل الطعام

3-      همخانواده (( شرب )) رادرآیات زیر مشخص كنید ( 5/ نمره )

اشربوا من رزق الله                                                               عینا یشرب بهاالمقربون 0

 

5- علامت ((                            )) نشانه مفرد مؤنث غایب فعل ماضی است 0 ( 5/نمره )

6-در جای خالی ضمیر مناسب بگذارید 0( 5/نمره )

الف- ……… .. حكمتا بالعدل 0                          ب- …………… جلستم 0

7- علطهای موجوددرعبارت های زیررا تصحیح كنید 0  1نمره )

الف- ایتهاالمراه   قد بلغت الرشد 0

ب- الاسد و الذنب فهمنا 0

8- متناسب با داخل كمانك كلماتی كه زیرآنها خط كشیده شده است را تغییر دهید 0 ( 1 نمره )

الف- هی خرجت من البیت 0( مذكر )

ب- شكر  الطالب  من المعلم 0 ( مثنی )

9- با استفاده از (( نعم )) پاسخ  جمله های زیررا به طور كامل بنویسید 0‌( 1 نمره )

الف- هل طلبتم جنات ربكم ؟‌

ب- هل خرجت بنعمه ربك ؟

10- در هر گروه از كلمات كلمه مورد نظررا مشخص كنید ( 1نمره )

الف- فعل جمع مؤنث غایب :   هن :                         دخلوا                         دخلن                   عملت

ب- فعل مخاطب :                   ذهب                       ذهبت                         ذهبت                 ذهبنا

    11-كدامیك ازتركیبات زیر غلط  وكدامیك صحیح است ؟ ( 1نمره )

الف- هن نظرن الی الطعام 0

ب- علی و امیر نظرا الی الفراشه 0

ج- فتحت الاب عینه 0

د- الغزاله و الحمامه والنحله شكروا من الاسد 0

 

12- با توجه به كلمه داخل پرانتز  جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب پر كنید 0( 2نمره )

 

 

 

الف-ایها الطفل انت ……………… الكتاب ( كتب  )            ب- ایتهاالطالبه هل …………………. المحفظه ؟( فتح)

 

ج-الطالب …………… الی الصوره 0  ( نظر )                           د-  الطالبتان ………………. من البیت 0( خرج )

 

13- با هر یك از ریشه های زیر كلمه خواسته شده را بنویسید 0 ( 5/1 نمره )

الف- كتب : فعل به معنی ( مردان ) نوشتند :

ب- خرج : فعل به معنی ( دو زن )خارج شدند :

ج- سال : فعل به معنی پرسیدی ( زن ):

14- كلمات را كه زیر آنها خط كشیده شده به دایره مربوط به آنها وصل كنید 0‌(ـ 5/1 نمره )

                ورایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا

 اسم                           فعل            حرف                             

15- جملات زیررا به فارسی روان ترجمه كنید 0‌( 4 نمره )

الف- عجیب ایهاالغراب ماذا حدث ؟‌

ب- فی منتصف اللیل سلمان نائم 0

ج- شكرنا ربنا علی هذا النجاح 0

د- تعب كثیرا ثم رجع الی غرفته 0

16- كلمات زیررا درجدول  درجای مناسب خود قرار داده سپس مفرد آنها را بنویسید 0 ( 2نمره )

             مخلصون اسماء آیات بیوت

جمع مذكر سالم

جمع مؤنث سالم

جمع مكسر

مفرد

 

 

 

 

 

 


نوع مطلب : عربی دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: یکشنبه 21 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده

1-ترجمه جمله ( هربنا  فی ظلمه اللیل )) را كامل كنید (‌25/ نمره )

مادرتاریكی شب ………………..

2- ترجمه فارسی عبارت زیر غلط است ؛  آن را اصلاح كنید( 5/ نمره )

الهی انا عبدك الضعیف : ای خدای من ؛ ما بندگان ضعیف تو هستیم 0

 

3- در آیات زیر كلمات هم خانواده را مشخص كنید ( 5/ نمره )

و اذا النفوس زوجت                                                           خسرو انفسهم

 

4- ضمیرمناسب برای فعل های ماضی جمع مؤنث مخاطب و متكلم مع الغیر كدامند ؟‌آ‌نها را به ترتیب بنویسید (‌5/ نمره )

 

 

5- جاهای خالی را با ضمیر مناسب پر كنید ( 5/ نمره )

…………………….   سالت سؤالا 0                                         ………………….  اكلت الطعام 0

 

6- جمله زیررا به عربی ترجمه كنید ( 75/ نمره )

آیا او كلاغ است ؟

 

7- كلمات زیررا ترجمه كنید ؟‌( 1 نمره )

ظل (             )     الكحول (                        ) الشتاء (                                    ) كارمند (                              )

 

8- صحیح یا غلط بودن جملات زیررا مشخص كنید (‌1 نمره )                                                

( اسماء ) جمع مكسر است و مفرد آن (‌اسم ) می باشد 0

كلمه (‌عملا ) برای جای خالی ( فلیعمل ………….. صالحا ) مناسب است 0

درجواب پرسش هایی كه با (‌این ) شروع می شوند از ( نعم و لا )‌استفاده می شود 0

(‌هذا ) برای اشاره به نزدیك به كار می رود 0

 

9- به جملات زیر با (‌نعم )‌پاسخ كامل بدهید 0 ( 1 نمره )

هل فرات القرآن ؟‌

هل كسبتم الحسنات ؟‌

10 باتوجه به كلمه داده شده ؛ كلماتی را كه زیر آن ها خط كشیده شده تغییر دهید 0 ( 1 نمره )

انتما شكرتما  0 (‌انت )                                      انت دخلت فی دین الله 0 (‌انتن )

 

11- هرجمله را با فعل ماضی مناسب  كامل كنید ( 1 نمره )

الرجال ……………….   من مكانهم 0 ( نهض )

البنتان ……………..   فی الغرفه 0 (‌جلس )

 

12- با توجه به تصاویر جاهای خالی را پركنید ؟‌( 1 نمره )

الطالبان ………………… من البیت 0

 

 

هل انت ………………   كلام الام ؟‌

 

 

13- درجملات زیر غلط ها را اصلاح كنید 0 ( 5/ نمره )

ایهاالقاضی !  انت حكمت بالعدل 0

ایتها الطفله !  لماذا تركتما  ید امكما ؟‌

 

14- فعل صحیح جمله های زیررا بنویسید 0 ( 1 نمره )

فائزه و سعیده ذهبا الی المدرسه 0

نظر الطفله الی السماء

 

15- عبارات زیررا بخوانید و سپس در مقابل پاسخ های مناسب علامت بزنید ( 1 نمره )

عجب الذئب كثیرا من هذه الضیافه و قال فی نفسه !  كیف جمع الاسد هذه الاطعمه انه قوی و هو سلطان الغابه 0

الف- من عجب كثیرا ؟‌              الاسد                         الذئب

ب- هل التعلب قوی ؟‌                نعم                             لا

 

16- جملات زیررا به فارسی ترجمه كنید ؟‌( 3 نمره )

نهض الثعلب و شكر الحیوانات 0(                                                                                                    )

هذان الرجلان كسبا اموالا كثیره 0 (                                                                                                  )

تعب كثیرا ثم رجع الی غرفته 0 (                                                                                                      )


نوع مطلب : عربی دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: یکشنبه 21 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده
برای دانلود هر درس بر روی آن کلیک کنید.
درس7
درس8
درس9

متاسفانه لینک های درس های 11 و 12 خراب است

نوع مطلب : عربی دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: یکشنبه 21 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده
برای دانلود هر درس بر روی آن کلیک کنید.
درس1
درس2
درس3
درس4
درس5
درس6


نوع مطلب : عربی دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: یکشنبه 21 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده
برای دانلود نمونه سوالات عربی اول و دوم و سوم راهنمایی برروی  دانلود کلیک کنید.
3manage.com
دانلود نمونه سوالات

نوع مطلب : عربی دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: یکشنبه 21 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده


 
درباره وبلاگ
ســــــــــــــــــــــــلام!
این وبلاگ برای شماست که انتظار همی چی داری! میتونی تو موضوعات چیزی رو که می خوای پیدا کنی.برای عضو شدن هم پیام بذار که بهت بگم چی به چیه!
توی نظر سنجی هم شرکت کن مرسی!
مدیر وبلاگ : وحید جاویدزاده
نویسندگان
نظرسنجی
از چه طریقی وارد وب ما شدید


آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :